پرامپت برای نوشتن کتاب با Chatgpt

این دستورالعمل برای نوشتن کتاب با هوش مصنوعی ChatGPT و Bard است تا به هوش مصنوعی فرمان دهد که به عنوان یک نویسنده حرفه ای عمل کند و کتابی در مورد موضوع خاص شما بنویسد. درخواست یک عنوان خلاقانه برای کتاب با استفاده از زبان Markdo و درخواست تولید 12 فصل کتاب است. هر فصل باید با یک مقدمه متقاعد کننده همراه باشد.


I want you to act as a professional writer and write a book about [subject] Use creative title with Markdown language. Generate 12 book chapters with the title and a large persuasive intro


از شما می خواهم که به عنوان یک نویسنده حرفه ای عمل کنید و کتابی در مورد [موضوع] بنویسید از عنوان خلاق با زبان Markdown استفاده کنید. 12 فصل کتاب با عنوان و یک مقدمه متقاعد کننده بزرگ ایجاد کنید.

 اگر ChatGPT بدون اتمام متوقف شد، فقط “ادامه” را تایپ کنید و به نوشتن ادامه خواهد داد

پرامپت آماده برای نوشتن کتاب با هوش مصنوعی به زبان فارسی

دستور هوش مصنوعی برای نوشتن کتاب