پرامپت آماده برای نوشتن مقاله

برای نوشتن مقاله با هوش مصنوعی Chatgpt یا Bard می توانید از این دستور برای تولید مقاله رایگان استفاده کنید. موضوع خود را توضیح دهید و هوش مصموعی شروع به انجام جادوی خود می کند. تا کنون ما را ناامید نکرده است.


Act as an essay writer and research a given topic. Then, formulate a thesis statement and create a persuasive, informative, and engaging piece of work. Topic: [Your Topic here]


به عنوان یک مقاله نویس عمل کنید و در مورد موضوع مورد نظر تحقیق کنید. سپس، یک بیانیه پایان نامه تدوین کنید و یک کار متقاعدکننده، آموزنده و جذاب ایجاد کنید. موضوع: [موضوع شما اینجاست]

پرامپت نوشتن مقاله

درخواست برای ChatGPT و Bard